SK   /   EN   /   HU   /   PL   /   DE   /   RU                                        

Obchodné príležitosti

SK, CZ, PL, HU, UA, AT, DE, RS, RO, BG ...EÚ

Informačné služby telefonicky, e-mail, web

bezplatný prístup:
  inzercia preposlaná len plateným klientom
  kontakty vidíte len od platených klientov
  informácie so zpozdením (nízka priorita)
 
platený prístup:
  inzercia prístupná všetkým a všade
  kontakty vidia od všetkých a zo všetkého 
  informácie majú okamžite, i pred zverejnením
 rýchle informácie, vyhľadávanie aj cez telefón

DISY s.r.o. , služby od roku  1992 / tel.: +421 911 922 572
Inzeráty, požiadavky, informácie posielajte na pobox@disy.sk
//////////////////////////////

Information services by phone, e-mail, web

free access:
   advertising forwarded only to paid clients
   you see contacts only from paid clients
   delayed information (low priority)
 
paid access:
   advertising accessible to everyone and everywhere
   they see contacts from everyone and from everything
   information immediately, even before publication
  quick information, search also over the phone

DISY s.r.o. , services since 1992 tel.: +421 911 922 572 Slovakia (Communication - Sk language, write EN, PL, RU ...) Send advertisements, requests, information to pobox@disy.sk

Register
X
Login - prihlásenie
* povinná položka
Not registered? Register now !
Ste neregistrovaný? Registrujte sa!

krátka registrácia z dôvodov ochrany proti SPAMu
umožní vám prístup ku kontaktom
...

Or continue without registration!
Pokračovať bez registrácie!

inzeráty sa zobrazujú bez kontaktov,
môžete reagovať cez formulár

Register
X
Registration * povinná položka / required entry

Poľno / Agriculture
Potraviny / Food
Stroje / Vehicle, Machinery
Drevo / Wood
Suroviny / (Raw) materials
Ostatné / Others

Potvrdenie registrácie
X

Potvrdenie registrácie

Prosím, vložte registračný kód do kolonky.

* povinná položka


Požiadavka na nulovanie hesla.
X
Nuluj heslo
* povinná položka


Link na nulovanie hesla je odoslaný na e-mail.
X

Reset

X

Odhlásenie- Logout

LogOut - odhlásenie Chcete sa odhlásiť? Potvrďte!

Do you want to logout? Confirm!

X